Skip to content

Verslag mindervalide bijeenkomst 21 februari 2017

Verslag: Mindervalide bijeenkomst
Datum: 21 februari 2017
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Maaszaal Stadion Feyenoord

Namens De Feijenoorder heeft Leo van den End voor de eerste keer deelgenomen aan bovengenoemd overleg. Als mindervalide supporter wil Leo zich via de vereniging graag inzetten voor de belangen van alle supporters in het algemeen maar in het bijzonder voor de belangen van de supporters met een beperking. Leo komt als rolstoelgebruiker kleine en grote problemen tegen die een valide supporter niet direct als probleem zal ervaren. Dit is uiteraard geen onwil of desinteresse maar gewoon een kwestie van een ander referentiekader.

Leo was daarom erg blij met de uitnodiging om bij het overleg aanwezig te zijn en wil op deze plaats dan ook een groot compliment maken richting zowel De Feijenoorder als naar de club Feyenoord en het stadion voor de aandacht die geschonken wordt aan de mindervalide supporters. Niets is beter dan de directbetrokkenen (lees de mindervalide supporters) te betrekken en mee te laten denken en praten middels een overleg.

Op een aangename, gezellige maar constructieve wijze zijn onder leiding van Rogier Wijsbroek de actiepunten besproken zoals die staan op de lijst van het vorige overleg. Hieronder het verslag van het overleg.

1-Bezetting vak Y (en Z). Uit eigen ervaring weet ik dat het zeer moeilijk en vaak zelfs onmogelijk is om een los kaartje te bemachtigen voor de “rolstoelplaatsen” terwijl tijdens de wedstrijd er veel open plekken zijn. Telefonisch wordt door de altijd vriendelijke dames en heer verteld dat er geen plekken (meer) beschikbaar zijn voor de rolstoelplaatsen. Soms lukt het wel om een begeleidersticket te bemachtigen en dan is de frustratie groot als blijkt dat er meerdere lege plaatsen zijn tussen de rolstoelen. Ik heb een paar keer hierover gesproken met vaste bezoekers van vak Z en mij werd verteld dat dit eigenlijk elke wedstrijd voorkomt. Aangegeven is dat bijvoorbeeld organisaties voor mindervaliden een aantal seizoenkaarten heeft afgenomen maar dat deze plaatsen eigenlijk altijd onbezet blijven. Tijdens het overleg is voorgesteld om te onderzoeken of er een soort pool mogelijk is waarbij een organisatie vooraf aangeeft of gebruik gemaakt gaat worden van de plaatsen of dat deze onbezet blijven zodat een andere supporter blij gemaakt kan worden met een plaats voor de betreffende wedstrijd. Toegezegd is dat een onderzoek gestart wordt. Aan de hand van de scannergegevens kan de daadwerkelijke bezetting van de rolstoelplaatsen in beeld gebracht worden.
Mindervalidevak Y3

2-Vaste steward vak Z. Uit ervaring vanuit vak Y is gebleken dat een vaste steward erg gewaardeerd wordt door de supporters. In vak Z zijn wat problemen geweest omdat steeds andere stewards aanwezig waren. Onder andere tijdens de wedstrijd tegen FC Oss werden begeleiders met een geldig plaatsbewijs weggestuurd. Na enige woorden en door bemiddeling van een “supervisor” is de zaak opgelost. Dit kan voorkomen worden door vaste stewards die supporters kent en weet hoe het eraan toegaat op de “invalidentribune” Afgesproken is dat gekeken gaat worden of het ook voor vak Z mogelijk is om 1 of 2 vaste stewards toe te wijzen.

3-Zichtlijnen vak Z. Het idee bestaat dat dit inmiddels verholpen is en geen last ervaren wordt van de mobiele cameraman van Fox Sports. Tijdens de wedstrijd tegen PSV zal bekeken worden of dit punt daadwerkelijk opgelost is.

4-Oprijmogelijkheid bij S&T nabij poort 25. Dit is inmiddels opgelost en voor zover bekend ondervinden rolstoelgebruikers geen hinder meer.

5-Parkeerterrein P7 en P8. Het probleem dat op wedstrijddagen niet altijd voldoende invalidenparkeerplaatsen beschikbaar zijn op P7 en P8 heeft de aandacht. Het is echter lastig te voorkomen dat de parkeerplaatsen bezet gehouden worden door auto’s zonder invalidenparkeerkaart. Ruim voor aanvang van de wedstrijd worden verkeersregelaars ingezet om alles in goede banen te leiden. Dit gebeurt echter in eigen beheer. Maatregelen zoals wegslepen of parkeerverboden zijn echter niet mogelijk vanuit Gemeente Rotterdam. Afgesproken is dat er altijd een oplossing gezocht wordt als een mindervalide bezoeker op de wedstrijddag zijn auto niet dichtbij kan parkeren omdat de beschikbare plaatsen op P7 en P8 al bezet zijn.

6-Misbruik parkeerterrein. Zie ook 5. Overleg met politie en veiligheid vindt plaats om misbruik tegen te gaan.

MindervalidevakY

7-Zitplaats BGE naast INV. In vaak Y is gekozen voor een verhoging. Dit is echter voor vak Z niet mogelijk omdat anders het zicht van de andere supporters gehinderd wordt. Vooralsnog geen concrete oplossing voorhanden voor dit punt.

8-Informatieve brief vak M. Inmiddels opgelost. Brief wordt meegestuurd.

9-Kaartverkoopsysteem. Service en Tickets heeft dit punt onder haar aandacht. Het verkoopsysteem wordt nog steeds verder verbeterd en geoptimaliseerd.

10-Poort 25 als uitgang na afloop. De verzakkingen en drempels bij de reguliere uitgang zijn inmiddels (grotendeels) verholpen. De vraag is of het derhalve nog echt noodzakelijk is om poort 25 ook als uitgang beschikbaar te maken. Gekeken wordt of mogelijk is via de Legioenzaal een route richting uitgang voor mindervalide supporters te creëren.

11-Horeca Service. In het verleden is hier overleg over geweest. Nagegaan wordt of er ook terugkoppeling heeft plaatsgevonden. Vanuit de aanwezige supporters wordt geopperd om te kijken of een verlaagde counter te realiseren is zodat rolstoelgebruikers (maar natuurlijk ook kinderen) makkelijker kunnen bestellen en niet in het gedrang over het hoofd gezien worden. De huidige hoogte van de counters wordt als niet optimaal ervaren door de rolstoelgebruikers.

Rondvraag: Gevraagd wordt naar de kaartverdeling rondom de finale voor de KNVB-Beker. Aangegeven wordt dat dit geheel door de KNVB geregeld wordt en de club en het stadion hier geen partij in is. Per deelnemende club zijn 35 rolstoelplaatsen (+ begeleider) beschikbaar.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaand verslag? Stuur een e-mail naar [email protected]