Skip to content

Algemene Ledenvergadering De Feijenoorder

Zoals eerder aangekondigd in het supportersmagazine Hand in Hand nodigt De Feijenoorder de leden uit om de Algemene Ledenvergadering op maandag 26 november bij te wonen.

Tijdens de vergadering blikken we terug op het seizoen 2017–2018 en kijken we vooruit naar het seizoen 2018-2019. Conform het rooster van aftreden dient te worden gestemd over een aantal bestuursfuncties. Betreffende bestuursleden treden af en stellen zich herkiesbaar:
– Marco Hoogers (secretaris);
– Koen Lauwen (penningmeester).

Door leden kunnen (tegen-)kandidaten worden aangebracht, met inachtneming van de statuten van de vereniging. Heb je interesse om één van de bestuursfuncties te vervullen? Meld je dan voor 15 november bij onze vereniging via [email protected].

Tevens heeft Wim van Merkensteijn aangegeven af te treden als voorzitter van de vereniging. Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen zich tot 15 november 2018 aanmelden via [email protected].

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 29 november 2017
3. Mededelingen / ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretariaat
5. Jaarrekening 2017 – 2018
6. Verslag kascontrolecommissie en dechargeren penningmeester en bestuur
7. Aanstelling Raad van Advies
8. Verkiezing bestuur:
– Aftredend als secretaris en herkiesbaar de heer Marco Hoogers
– Aftredend als penningmeester en herkiesbaar de heer Koen Lauwen
– Verkiesbaar als voorzitter de heer Remco Ravenhorst
– Verkiesbaar als algemeen bestuurslid mevrouw Susanne Mager
9. Vaststellen begroting 2018 – 2019
10. Verkiezing kascommissie
11. Rondvraag
12. Sluiting

Aanvullende stukken:

Algemene Ledenvergadering De Feijenoorder
Datum:
maandag 26 november 2018

Waar: vergaderruimte Sportclub Feyenoord (Olympiaweg 74-76, 3078 HT Rotterdam)
Tijd: inloop 19:08 uur. Aanvang 19.30 uur

Leden van De Feijenoorder zijn van harte welkom. Niet-leden zijn ook welkom maar hebben geen stemrecht.