Feijenoorders willen modernisering De Kuip

Een nieuw stadion of modernisering van De Kuip? Die vraag stond centraal in de stadionenquête van Feyenoord-supportersvereniging De Feijenoorder. Met deze enquête wil de supportersvereniging een goed en actueel beeld krijgen van wat de leden van de supportersvereniging willen. Meer dan drieduizend Feijenoorders namen deel aan de enquête en de uitkomsten laten aan duidelijk niets te wensen over: Feijenoorders willen massaal modernisering van De Kuip. De enquête is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau MWM2.

Doelstellingen

Met de enquête onder leden wil Feyenoord-supportersvereniging De Feijenoorder te weten komen:
● Waar de voorkeur van supporters naar uitgaat: nieuwbouw of modernisering van De Kuip;
● Wat voor supporters belangrijk is bij stadionontwikkeling;
● Of stadionontwikkeling invloed heeft op het bezoek- en bestedingsgedrag van supporters;
● Hoe groot het draagvlak is onder supporters voor nieuwbouw of modernisering;
● Wat supporters verwachten van supportersvereniging De Feijenoorder.

Op basis van deze uitgangspunten is door onderzoeksbureau MWM2 een gedegen onderzoek ingericht en een vragenlijst opgesteld. De enquête heeft een responsratio van 29% wat relatief hoog is. De enquête is uitgezet onder leden van De Feijenoorder. Door het hoge aantal respondenten geven de onderzoeksresultaten een betrouwbaar beeld van wat Feijenoorders willen.

Belangrijkste uitkomsten

Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten van de enquête:

Duidelijke voorkeur voor modernisering van De Kuip. Vooral bij jongeren, vrouwen, frequente bezoekers en seizoenkaarthouders

Verreweg de meerderheid (63%) van de leden van De Feijenoorder heeft een voorkeur voor modernisering van De Kuip. Hierbij worden de unieke sfeer, de historie, de Feyenoord-identiteit en de iconische plek genoemd als motieven het huidige stadion te moderniseren. Ook zijn leden bang dat nieuwbouw te veel gaat kosten met een negatieve impact op het spelersbudget. Zoals een lid verwoordde: “Investeer in benen en geen stenen”.

Een kwart heeft voorkeur voor nieuwbouw, vooral oudere leden, niet-frequente bezoekers en niet-kaarthouders

Een kwart van de respondenten is voorstander van nieuwbouw. Zij noemen voornamelijk strategische, praktische en commerciële motieven, zoals groei van Feyenoord, toekomstgericht denken, internationaal meedoen, een beperkte levensduur van een gemoderniseerde Kuip en het voor meerdere doeleinden kunnen gebruiken van een nieuw stadion.

Stadionbezoek moet betaalbaar blijven

Welk scenario ook wordt gevolgd, het stadionbezoek moet betaalbaar blijven voor iedereen. Daarbij dient op transparante wijze de kosten van zitplaatsen en voor- en nadelen te worden weergegeven.

Andere belangrijke aspecten bij de keuze voor nieuwbouw of modernisering zijn: goede zichtlijnen, hygiënisch sanitair en fanatieke supporters langs het veld. Het minst cruciaal voor supporters zijn: uitbreiding/klimaatbeheersing van de business seats, een volledig overkapt stadion en een gracht tussen veld en publiek.

Vergelijking tussen modernisering en nieuwbouw is gewenst

89% van de leden vindt dat de vergelijking tussen nieuwbouw en modernisering ontbreekt. Wanneer een vergelijking wordt gemaakt, moeten de volgende aspecten centraal staan: zaken die Feyenoord verder helpen, een kosten/baten-analyse, behoud van sfeer en levensduur. Dit laatste betreft vooral modernisering van De Kuip: hoe lang gaat het stadion nog mee na modernisering? Leden die geen vergelijking wensen, hebben hun keuze voor modernisering of nieuwbouw al gemaakt. Bovendien is er al voldoende gepraat, vinden zij.

Verwachting: kosten voor wedstrijden en consumpties bij nieuwbouw veel hoger

Volgens de meeste supporters worden wedstrijden en consumpties veel duurder bij nieuwbouw. Veel minder respondenten verwachten dat dit bij modernisering van De Kuip het geval zal zijn.

Het draagvlak om 20-25% meer te betalen voor wedstrijden is groter bij modernisering van De Kuip dan bij nieuwbouw. Hetzelfde geldt voor verhuizen naar een ander vak als dat zou moeten. De meerderheid van de supporters zit overigens niet te wachten op hogere prijzen en/of verhuizen van vak.

De Feijenoorder heeft rechten en plichten naar supporters met betrekking tot stadionplannen

Supporters zijn eensgezind in hun standpunt dat De Feijenoorder de belangen van supporters moet behartigen. Ook heeft de supportersvereniging de plicht leden te informeren over de status van ontwikkelingen in het stadiondossier en zij heeft het recht om eisen te stellen aan de stadionplannen. De supportersvereniging moet volledig kunnen meepraten over de stadionplannen en wordt gezien als de beste gesprekspartner om de belangen van supporters te behartigen. De Feijenoorder kan hierin een actievere houding tonen.

De meeste supporters weten dat De Feijenoorder tegen nieuwbouw stadionplan Feyenoord City is

64% van de respondenten steunt het standpunt van De Feijenoorder tegen nieuwbouw. 36% doet dit niet of twijfelt. Ook zij moeten zich gehoord voelen. In dit kader wordt hier en daar opgemerkt dat de supportersvereniging de objectiviteit niet uit het oog mag verliezen en moet handelen in het beste belang van Feyenoord.

Tot slot: leden merken op dat het beslissingstraject wel erg lang duurt en onderstrepen dit met: “Geen woorden maar daden”.

Oproep aan Feyenoord

De enquête-uitkomsten laten geen onduidelijkheid bestaan over de koers die de club volgens supporters moet varen: Feijenoorders kiezen in ruime meerderheid (63% versus 23%) voor modernisering van De Kuip. Binnen de belangrijkste doelgroepen van Feyenoord ligt het percentage voorstanders van modernisering van De Kuip nog hoger.

Daarom heeft De Feijenoorder Feyenoord gevraagd de onderzoeksresultaten te omarmen en serieus te nemen. De club zit op een koers die niet aansluit bij wat supporters willen. Alle tot nu toe ontwikkelde opties dekken in meer of mindere mate nauwelijks de behoeften van supporters. Het doorduwen op basis van tijdsdruk opgelegd door de gemeente gaat niet tot een resultaat leiden waar supporters zich bij aangesloten zullen voelen met alle gevolgen van dien. De toekomst van de club staat op het spel. De beste beslissing is: pas op de plaats maken en terug naar de tekentafel voor iets dat wél aansluit bij de wensen van degenen die het uiteindelijk moeten financieren: supporters. De supportersvereniging roept op tot eenheid onder supporters.

Expertgroep Stadionzaken

Naar aanleiding van de onderzoeksuitkomsten heeft De Feijenoorder besloten een speciale expertgroep Stadionzaken te formeren. Ben jij een Feyenoord-supporter die iets weet van stadionontwikkeling, ben je expert op jouw vakgebied, gedreven en wil je bijdragen aan het beste voor Feyenoord? Ben je investeerder of zakenpartner van Feyenoord en zie jij na het lezen van de onderzoeksuitkomsten voor jezelf een rol weggelegd in de toekomst van Feyenoord? Wil je bijdragen aan een gezond klimaat en eenheid binnen de club? Wil je de belangen van supporters behartigen en hun wensen waarborgen? Dan zoekt De Feijenoorder jou. Stuur je mail naar [email protected].

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is in opdracht van De Feijenoorder uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in februari 2022. Het onderzoek is uitgevoerd onder leden van De Feijenoorder. Zij ontvingen een e-mail met een link naar een online enquête met 31 vragen. 3.297 Respondenten namen deel aan het onderzoek, een respons van 29%.


Ledenonderzoek stadionplan

De Feijenoorder houdt onderzoek onder leden over de stadionplannen.

Een dezer dagen ontvangen alle leden van De Feijenoorder een uitnodiging voor een onderzoek omtrent de stadionplannen van Feyenoord. Vijftien jaren zijn voorbij gegaan met volop discussies in en over de diverse stadionplannen. Met deze enquête willen we als supportersvereniging een eerste stap zetten naar een gezonde toekomst van Feyenoord, waar supporters hopelijk echt een rol van betekenis kunnen gaan spelen in onder meer de stadionplannen. Wij zijn als supportersvereniging erg benieuwd hoe onze leden denken over het stadiondossier en wat zij belangrijk vinden rondom de stadionplannen.

Voor de uitvoer van deze enquête hebben we een onderzoeksbureau binnen onze eigen geledingen gevonden. Eigenaar Govert van den Bos, al vele jaren lid van de supportersvereniging, heeft met zijn team bij MW2M voor de vereniging de enquête uitgevoerd. We zijn zéér blij met de hulp en professionele ondersteuning die is geboden in de aanloop naar het traject en we kijken enorm uit naar de uitkomsten van de enquête.

In deze enquête komen alle onderwerpen naar voren die voor de vereniging belangrijk zijn om een goed beeld te vormen. Ben je lid van de supportersvereniging, maar heb je na het weekend nog geen email ontvangen? Controleer voor de zekerheid je spam-map en stuur dan een e-mail naar [email protected] en je ontvangt dan van ons een link om de enquête in te vullen.


Feyenoord City: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan indienen

Sinds februari ligt het ontwerpbestemmingsplan voor Feyenoord City voor iedereen ter inzage op diverse locaties van gemeente Rotterdam. Het bestemmingsplan is, ongeacht de vraag of het nieuwe stadion er komt, van invloed op de toekomst van het stadiongebied. Iedereen kan de plannen bestuderen en een zienswijze indienen. Ongeacht de vraag of je voor of tegen het nieuwe stadion bent.

Het projectteam van Feyenoord City heeft de informatie op haar website gezet en met ons gedeeld. Wij vinden het van belang deze informatie te delen zodat supporters er kennis van kunnen nemen en zelf kunnen besluiten of ze een zienswijze willen indienen.

Ontwerpbestemmingsplan
In het ontwerpbestemmingsplan staat wat in de toekomst waar gebouwd gaat/mag worden. De bouw van een nieuw stadion maakt hiervan deel uit. Evenals het wijzigen van de bestemming van Stadion Feijenoord, De Kuip. De gemeente biedt zo supporters, en andere betrokken, de kans om iets over de geplande gebiedsontwikkeling en daaraan verbonden factoren zoals mobiliteit te vinden. Je kan je mening laten horen via een zienswijze. Daarin kan iedereen zijn of haar mening over het voorgenomen bestemmingsplan geven.

Wil je een zienswijze kenbaar maken?
Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kun je hier online inzien. Iedereen kan tot en met 9 april a.s. mondeling of schriftelijk zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Het wordt supporters niet makkelijk gemaakt om een zienswijze in te dienen. Je kunt dat namelijk alleen doen door een brief te sturen, door een afspraak te maken en langs te gaan of telefonisch deze door te geven.

Omdat het opstellen van zo’n zienswijze niet voor iedereen eenvoudig is, heeft Stadion op Zuid , een initiatief van verontruste Feyenoord-supporters, ons laten weten supporters daarbij te willen helpen. Zij bieden aan om zienswijzen te verzamelen en aan te bieden aan de gemeente.

De supporters achter Stadion op Zuid zijn tegen de huidige Feyenoord City plannen. Op hun website staat een modelbrief die je kunt gebruiken als voorbeeld. Zorg ervoor dat je je eigen mening verwoord in de brief, als je besluit wat in te sturen.

Zelf indienen of indienen via Stadion op Zuid
Je kunt natuurlijk je zienswijze ook gewoon zelfstandig indienen via het opgegeven kanaal. Stadion op Zuid biedt de optie dat zij jouw zienswijze namens jou overhandigen aan de directeur Stadsontwikkeling. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken voorzie je de brief bovenaan van woonplaats en datum, en helemaal onderaan van je handtekening[1], voorletters + achternaam, je geboortedatum, straat + huisnummer, postcode + plaats. Daarna kan je de aangepaste brief aan [email protected] sturen. Doe dit voor maandag 6 april a.s, dan komt je zienswijze -ongewijzigd – op tijd aan.

Stadion op Zuid verzamelt de zienswijzen van bezorgde supporters. Er wordt door hen geen filtering of selectie toegepast. Op donderdag 9 april a.s. overhandigen zij persoonlijk alle bij hen binnengekomen zienswijzen aan de Directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen.

Zienswijze De Feijenoorder
Ook De Feijenoorder heeft het ontwerpbestemmingsplan bestudeerd en een zienswijze ingediend die je onderaan deze pagina kunt downloaden. Voor ons is onder meer van belang dat er een realistisch mobiliteitsplan komt dat stadionbezoek makkelijk maakt en stimuleert. Daarnaast en bovenal vinden we dat zolang niet duidelijk is of het Feyenoord-City stadionplan doorgaat, er geen besluit genomen moet worden over een gewijzigde functie van de huidige stadiondriehoek, in het bijzonder voor Stadion Feijenoord. Of dat er in het ontwerpbestemmingsplan komt te staan dat, wanneer het Feyenoord City stadionplan niet doorgaat, de huidige bestemming daarvan (weer) wordt aangewezen. Op die manier zorgen we ervoor dat Stadion Feijenoord haar opties openhoudt en in de toekomst niet belemmerd wordt door dit bestemmingsplan.

Standpunt De Feijenoorder
De Feijenoorder is tegen Feyenoord City. Het plan levert de club te weinig op voor de investering die door en in het stadion gedaan moet worden. De gemeente is op de hoogte van ons standpunt, zoals verwoord aan hen in deze brief.

[button color=”” size=”medium” type=”Zienswijze De Feijenoorder” target=”_blank” link=” https://www.defeijenoorder.nl/wp-content/uploads/2020/04/20200407-Zienswijze-FSV-De-Feijenoorder.pdf “]Zienswijze De Feijenoorder[/button]

[1] Een digitale handtekening kan je maken via de website: https://handigetools.nl/handtekening-maken


Update Feyenoord City

toelichting plannen voor Feyenoord City

De plannen voor een nieuw stadion houden Feyenoordsupporters al geruime tijd bezig. Het verdeelt ons als achterban. Vanuit de vereniging volgen we de ontwikkelingen van dichtbij, praten we met supporters, Feyenoord City, Feyenoord en stakeholders. De uitgangspunten van de vereniging rond de plannen zijn daarbij gericht op het spelersbudget, normalisatie, de sfeer en de beleving in het stadion.

Spelersbudget en position paper

Die bijdrage aan het spelersbudget is voor ons van groot belang. Daarin zit voor Feyenoord de meerwaarde. We willen dat de club er beter van wordt. Rotterdam en Feyenoord City garanderen de €25 miljoen -die eerder is genoemd als minimale eis door Feyenoord (BVO)- niet. Dit werd door de directie van het stadion tijdens de Aandeelhoudersvergadering (BAVA) op 17 juni bevestigd. Ook vanuit coalitiepartijen komen geluiden dat, zoals het er nu voor staat, de gemeente geen €40 miljoen gaat investeren. Wij vinden die €25 miljoen bijdrage aan het spelersbudget sowieso niet hoog genoeg. Zeker gezien de investeringen met bijbehorende kosten, baten en risico’s die ervoor nodig zijn en het feit dat de concurrentie niet wordt bijgehaald, laat staan ingehaald.

De gemeenteraad wil de plannen nog verder aanpassen. Deze aanpassingen vallen nadelig uit voor Feyenoord. Feyenoord dient aan de uitgangspunten in het positionpaper te voldoen, maar wijzigingen daarbinnen komen niet ten goede aan Feyenoord. Om deze redenen is De Feijenoorder tegen dit stadionplan.

Prijsstelling parterrevakken

Bij Feyenoord City hebben we er vanaf dag één op aangedrongen om de unieke ring van betaalbare plaatsen dicht op het veld te behouden. Tijdens de BAVA van Stadion Feijenoord n.v. en daarvoor bij de vergadering van de VASF werd bevestigd dat plekken langs het veld aan de lange zijdes veel duurder worden; tussen de €700 en €1000. Deze prijsstijging sluit niet aan bij gesprekken die we eerder hebben gehad met projectorganisatie en club.

De Feijenoorder heeft vanaf de eerste gesprekken rond Feyenoord City aangedrongen op behoud van betaalbare kaarten rond het gehele veld. Dit om de unieke, fanatieke steun dicht op het veld te behouden. Navraag bij de club leert dat er een seatingplan is, dat binnenkort met ons wordt besproken. We vinden het een gemiste kans dat dit niet vooraf is gedaan.

Onderzoek Feyenoord City

Recent en nadat De Feijenoorder haar standpunt kenbaar heeft gemaakt hebben Vers Beton, SPIT en Follow the Money (FTM) aangekondigd onderzoek te doen naar Feyenoord City. Onderdeel daarvan is onderstaande opname. We delen de opname omdat we denken dat deze op toegankelijke wijze inzage geeft in dit complexe dossier. Zo wordt uitgelegd hoeveel geld er nodig is voor het nieuwe stadion en waarom de 25 miljoen, die wij onvoldoende vooruitgang vinden, niet is gegarandeerd. De opname is geen uitgave van De Feijenoorder en daarom geen exacte weergave van ons standpunt.


Rapport over stadionplan Feyenoord City – update

toelichting plannen voor Feyenoord City

Wetenschapper zeer bezorgd

Tsjalle van der Burg (Universitair docent economie aan de Universiteit Twente) heeft de kosten en baten van Feyenoord City uitgebreid tegen het licht gehouden, en de risico’s en de haalbaarheid van de gestelde doelen geanalyseerd. Zo kijkt hij onder meer naar de vraag of het nieuwe stadion het spelersbudget van Feyenoord minimaal gelijk maakt aan dat van Ajax en PSV. Dit is voor het bestuur van Feyenoord een harde eis. Van der Burg stelt dat, als Feyenoord zich aan deze zelfopgelegde eis houdt, het stadionplan dient te worden afgeblazen.

Daarnaast is Van der Burg zeer bezorgd over de vraag of er bij het stadion een situatie kan ontstaan waarbij faillissement van het stadion dreigt, met alle negatieve gevolgen van dien. De door Van der Burg geschreven samenvatting van het rapport staat in het rapport, maar is ook als aparte bijlage bijgesloten.

Open discussie

Voor De Feijenoorder, de officiële onafhankelijke vereniging van Feyenoord-supporters, zijn de conclusies aanleiding nogmaals haar bezorgdheid te uiten over de (financiële) risico’s voor de voetbalclub. De Feijenoorder wil een open discussie op gang brengen over de gevolgen van Feyenoord City met het projectbureau, de club en lokale politiek.

Er is veel gezegd en geschreven over het stadionplan van Feyenoord City. Over de financiële risico’s voor de voetbalclub Feyenoord is tot nu toe te weinig bekend, mede doordat cijfers die zijn gebruikt voor de business cases geheim zijn gehouden. Met publicatie van het rapport verwacht de supportersvereniging de publieke discussie over wat de beste keuze is voor Feyenoord verder te stimuleren. De supportersvereniging heeft Feyenoord en Feyenoord City gevraagd publiekelijk een inhoudelijke reactie te geven op het rapport en hoopt die binnenkort te ontvangen. Deze reactie delen we graag via defeijenoorder.nl.

Standpunt De Feijenoorder

De supportersvereniging heeft zich van meet af aan op het standpunt gesteld dat zij wil dat Feyenoord een financieel gezonde organisatie is en blijft. Gegeven deze randvoorwaarde dient de club de best mogelijke faciliteiten te hebben voor het bereiken van sportief succes. Een nieuw stadion dient een zo groot mogelijke impuls te geven aan het spelersbudget, waarbij de concurrentie minimaal geëvenaard moet worden. De supportersvereniging is echter bezorgder dan Feyenoord over de vraag of de daadwerkelijke effecten van het stadion aan deze eisen en wensen tegemoet gaat komen.

De Feijenoorder heeft eerder al aangegeven, dat Feyenoord City de supportersvereniging nog niet heeft kunnen overtuigen dat dit stadionplan het beste is voor de club. De vereniging wil trouw blijven aan de beoordelingscriteria die zij aan het begin van het traject heeft vastgesteld, gecommuniceerd en gedeeld met Feyenoord City en supporters.

Update: Het projectbureau Feyenoord City heeft op 19 juni een reactie online gezet op het rapport. Alhoewel een snelle reactie te prijzen is, gaat men niet of nauwelijks in op de inhoud van het rapport van Tsjalle van der Burg. Van der Burg heeft openbare cijfers gebruikt van Feyenoord City en eerdere plannen. We hopen dat FC nog met een uitgebreide en openbare inhoudelijke reactie komt waarop de discussie met supporters, politiek en belanghebbenden (nog) beter gevoerd kan worden.

In haar reactie stelt FC dat we als vereniging toegang hebben tot alle informatie. Wij, De Feijenoorder, hebben slechts deels toegang tot documentatie. Dit onder strikte geheimhouding en alleen op het projectbureau zelf. Dat maakt goede bestudering van alle rapportages (zeer) lastig simpelweg omdat het niet werkbaar is dagenlang bij het projectbureau plaats te nemen. We zijn zijn dus ook niet of nauwelijks in staat informatie elders te (laten) toetsen.

Dergelijke data mag dus niet gedeeld worden met derden, iets dat de transparantie van het project niet ten goede komt.

Bijlage : Rapport Het Maasstadion van Feyenoord

Mobiliteitsplan Feyenoord

Vandaag werd bekend dat Feyenoord en de gemeente Rotterdam een mobiliteitscontract hebben afgesloten. Daarin staat onder meer dat Feyenoord een seizoenskaart koppelt aan een vervoerstype. Volgens Feyenoord gaat het om een experiment en niet om een verplichting. Er blijft dus (gelukkig) keuzevrijheid bestaan.

De Feijenoorder is absoluut geen voorstander van een verplichte koppeling van een seizoenskaart aan een reiswijze. We vinden het belangrijk dat iedere supporter afhankelijk van de wedstrijd en (persoonlijke) omstandigheden zelf een keuze kan maken over het reizen van en naar Feyenoord. Of dat nu 3 weken voor een wedstrijd is of een half uur, vrijheid (naar beschikbaarheid) moet blijven.

Dat Feyenoord en Feyenoord City kijken naar goede bereikbaarheid van het stadion juichen we toe, ieder plan dat de bewegingsvrijheid van en naar het stadion toe inperkt niet. Het mag ook niet zo zijn dat supporters die geen reiswijze willen opgeven daardoor op wat voor manier dan ook nadelen van ondervinden.

We vinden het erg jammer dat er onduidelijkheid over eventuele verplichtingen rond het mobiliteitscontract zijn ontstaan. Nu moest Feyenoord Webcare zaken verduidelijken en ontstonden lange, onnodige discussies. Goede communicatie door de club moet dat voorkomen.


De Kuip 81 jaar!

Stadion Feijenoord, is vandaag 81 jaar oud. Vorig jaar bij de tachtigste verjaardag werd er een boarding onthuld bij het stadion met daarop de tekst ‘Stadion Feijenoord De Kuip sinds 1937’. De 68 meter lange tekst is gemaakt door De Feijenoorder.

Stadion Feijenoord De Kuip sinds 1937
Stadion Feijenoord De Kuip sinds 1937

Exact 81 jaar geleden, op 27 maart 1937, werd het stadion dat in de volksmond al snel De Kuip werd genoemd, geopend met een wedstrijd tussen Feyenoord en Beerschot.

Stadion Feijenoord werd geopend als stadion voor de thuiswedstrijden van Feyenoord, maar manifesteerde zich in de acht decennia die volgden ook als een plek waar niet alleen de sterren van Feyenoord straalden. In tachtig jaar werden er onder andere heroïsche Europacup- en bekerfinales, onvergetelijke interlands en de eindstrijd van het Europees Kampioenschap 2000 gespeeld. Ook traden muziekiconen als The Rolling Stones, Michael Jackson of Madonna ooit op in het stadion. Vele Feijenoorders hebben in De Kuip vriendschappen opgedaan en er onvergetelijke momenten beleefd!

Verbouwing Stadion Feijenoord in 1975. Foto Piet Bouts De Feijenoorder

In de successen die Feyenoord vierde, speelde de sfeer in De Kuip niet zelden een beslissende rol. Geen ander stadion in Nederland kan zo kolken en schudden op de grondvesten als De Kuip. Door vele spelers (zowel van Feyenoord als die van de tegenstander) en andere voetballiefhebbers, in binnen- als buitenland, wordt de sfeer in het stadion dan ook geroemd.

Op naar nog meer mooie successen in De Kuip!

Wil je De Kuip in je woonkamer? Bestel hier het Glazen Kuipje!

2016 De Kuip en Varkenoord, opleiding Feyenoord

wedstrijd dag, vorst


 

Meld je aan voor de workshop over mobiliteit!

De Feijenoorder overlegt over verschillende aspecten van Feyenoord City met het project team dat aan de stadionplannen werkt. Aanstaande maandag, 29 januari, is er een bijeenkomst die zich specifiek richt op mobiliteit. We willen supporters de mogelijkheid bieden om hiervoor input te leveren.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar [email protected]. Vermeld daarbij duidelijk je naam, lidnummer en –belangrijk- op welke manier je naar De Kuip reist. Kies daarbij uit: Openbaar vervoer, Fiets, Lopend, Auto (parkeren bij de Kuip), Auto (parkeren op afstand) of Auto (parkeren mindervalide parkeerplek).

Voor alle gebruikersgroepen zoals hierboven beschreven is nog plek. We zoeken sowieso nog naar supporters die ervaring hebben met parkeren op afstand. Denk daarbij bijvoorbeeld aan parkeren op de P+R Beverwaard of P+R Kralingse Zoom.

Wat gaan we doen doen? We gaan de reis beschrijven die supporters maken naar de Kuip toe, hoe ze die beleven en waarom ze daarvoor kiezen. Vragen die we willen bespreken zijn; Hoe kom je vanuit je huis naar het stadion? Welke keuzes maak je? Wat voor dingen kom je onderweg tegen en wat kunnen we wellicht verbeteren? Tijdens het in kaart brengen van de reis naar het stadion horen wij graag wat de ervaringen en wensen zijn van de supporters.

Het programma van aankomende maandag ziet er als volgt uit:

19:08 uur Inloop
19.15 uur-19.30 uur Introductie
19.30 uur-21.15 uur Naar het stadion
21.15 uur-21.25 uur Terugkoppeling
21:25 uur-21:30 uur Afronding
21.30 uur-22.00 uur Afsluitend drankje

Locatie: Stadion Feijenoord, De Kuip. Je kunt je melden bij de receptie in het Maasgebouw.

Naast individuele supporters nemen ook vrijwilligers van de supportersvereniging en leden van de Feyenoord Supportersraad deel aan de workshop. Het aantal aanmeldingen kan hoger liggen dan het aantal beschikbare plaatsen. Vertegenwoordigers van de supportersraad verwerken de aanmeldingen en nodigen supporters uit die ons mailen / die aangeven graag mee te willen doen.


 

Gemeenteraad stemt in met Feyenoord City

Het bestuur van De Feijenoorder heeft kennis genomen van het besluit van de gemeenteraad om in te stemmen met de plannen voor gebiedsontwikkeling en een stadion aan de Maas.

Wij blijven voorlopig bij ons eerdere standpunt en vinden dat meer zekerheid over bijvoorbeeld het spelersbudget nodig is, iets wat mede door toedoen van de supportersvereniging hoger op de agenda is gekomen, ook bij de gemeente. Zoals we eerder hebben laten weten blijven we ook na dit besluit gewoon in gesprek en overleg met Feyenoord en Feyenoord City over de plannen. Zo gaan we ons laten informeren over het aanvullende onderzoek van Hypercube, over het spelersbudget en de consequenties van alle moties en amendementen die afgelopen donderdag zijn behandeld.

Feyenoord krijgt een nieuw stadion, en Rotterdam-Zuid een nieuw stadsgebied. De Rotterdamse gemeenteraad nam zojuist de plannen aan voor Feyenoord City. Groenlinks, SP, Partij voor de Dieren, D66-raadslid Jos Verveen en Leefbaar Rotterdam-raadslid Dries Mosch stemden tegen.

De gemeenteraad ging akkoord met de aanschaf van een aandelenpakket in het stadion ter waarde van 40 miljoen euro, de aanschaf van de bouwgrond voor 60 miljoen en een infrastructurele investering van 35 miljoen.

De stemming verliep niet vlekkeloos. Verveen stemde tegen de lijn van zijn partij, omdat niet in de plannen is vastgelegd dat het spelersbudget bij een nieuw stadion vast komt te liggen op 28 miljoen euro. Hij vreest dat de club in een negatieve spiraal komt, wanneer de begroting niet op het niveau van Ajax en PSV komt te liggen. De PvdA had gedreigd de steun in te trekken wanneer de plannen naar de zin van Verveen waren aangepast.

Voor de plannen was brede steun nodig, vooral vanwege het vervolg. Eind volgend jaar moet Feyenoord financiers gevonden hebben voor het stadion. Tegen die tijd heeft Rotterdam een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad, die eventuele gewijzigde plannen moeten goedkeuren.

Nu de plannen zijn aangenomen, krijgt Feyenoord een nieuw stadion voor 63.000 toeschouwers, dat voor een derde in de Nieuwe Maas ligt. Als het stadion er staat, moeten daar omheen hotels, woningen, horeca en winkels komen. Het stadion en stadsgebied gaan in totaal anderhalf miljard euro kosten, op te brengen door marktpartijen.

Als alles goed gaat, begint de bouw van een nieuw stadion in 2019 en is die in 2022 afgerond. Als het stadion er staat, moet de gebiedsontwikkeling er omheen beginnen. Die kost in totaal anderhalf miljard euro.

Bron: Trouw.